OPTIPRO Most na rzece Lubienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Rudka

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa- Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od km 125+629,53 do km 125+973,13 polegająca na budowie mostu
w km 125+802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Rudka

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w formule buduj przez głównego Wykonawcę firmę Sarinż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cyprysowa 47, 02-265 Warszawa na podstawie umowy zawartej z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Dokumentacja projektowa została opracowana w terminie: 01.06.2022r. – 01.07.2022r.
Wartość zaprojektowanych robót budowlanych wynosiła około 6,7 mln zł brutto.

Biuro projektowe Optipro opracowało Projekt Wykonawczy Zamienny  w zakresie branży mostowej. Most jest zlokalizowany w miejscowości Rudka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835. Wyzwaniem wykonawczym w przedmiotowej realizacji był czas. Wykonawca miał tylko 5 miesięcy na realizację budowy obiektu wraz z dojazdami. Rozwiązaniem była maksymalizacja prefabrykacji przy zachowaniu poziomu trwałości.

W ramach rozbudowy zaprojektowano most żelbetowy, którego rozpiętość dobrano tak, aby spełniała wymagania minimalnego światła wg ww. Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami)”.
Ustrój nośny składa się z dwunastu dźwigarów prefabrykowanych typu „T-18” o stałej wysokości, zespolonych z żelbetową płytą pomostu o stałej grubości 0,24m. Korpusy przyczółków o grubości korpusu 1,10m sztywno połączono z płytą pomostu tworząc układ ramowy bezprzegubowy. Na krawędziach korpusów przewidziano skrzydełka podwieszane o grubości 0,40m i długości 4,50m. Posadowienie przewidziano jako pośrednie na palach prefabrykowanych wbijanych o przekroju kwadratowym 0,4×0,4 m i długości 11,00m, posadowionych w iłach twardoplastycznych. Zaprojektowano po 15szt./przyczółek w rozstawach mijankowych co 0,95m. Jako elementy wyposażenia zaprojektowano: izolację bitumiczną, żelbetowe kapy chodnikowe, krawężniki kamienne, prefabrykowane deski gzymsowe, nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz nawierzchnia kap z żywic epoksydowych. Urządzenia dylatacyjne przewidziano w postaci przykrycia bitumicznego. Na chodnikach przy jezdni zaprojektowano barierę ochronną H2/W3, a na krawędziach kap balustrady aluminiowe o wysokości 1,20m. Miejsca styku betonu podpór z gruntem przewiduje się zabezpieczyć wodnymi roztworami asfaltowymi. Odwodnienie z poziomu izolacji odbywać się będzie za pomocą drenażu liniowego. Wody powierzchniowe z mostu odprowadzane będą powierzchniowo poprzez system spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Projektowany obiekt posiada następujące parametry techniczne:
 • charakter obiektu: trwały/stały,
 • klasa obciążenia: klasa „I” wg PN-EN 1991-2007 Eurokod1
 • klasa MLC pojazdy kołowe:
  • ruch jednokierunkowy: MLC 150
  • ruch dwukierunkowy: MLC 100
 • klasa MLC pojazdy gąsienicowe:
  • ruch jednokierunkowy: MLC 120
  • ruch dwukierunkowy: MLC 80
 • schemat statyczny: ramownicowy, jednonawowy,
 • rozpiętość teoretyczna: 16,70 m,
 • długość całkowita: 17,80 m,
 • szerokość całkowita: 14,28 m,
 • szerokości użytkowe:                       
  • jezdnia: 7,00m (2×3,50m),
  • opaska bezp.: 2×0,50m,
  • bariera: 2×0,50 m,
  • chodnik służbowy: 0,90 m,
  • ścieżka pieszo-row.: 2,90 m,
  • balustrada z gzymsem: 2×0,24 m,
 • spadek podłużny: 0,3% jednostronny,
 • spadki poprzeczne: 2% (jezdnia), 3% (kapy),
 • kąt skosu obiektu: 90º,
 • ustrój nośny przęsła: belki typu T zespolone z płytą pomostu,
 • podpory: przyczółki masywne żelbetowe,
 • posadowienie: pośrednie na palach prefabrykowanych kwadratowych o boku 0,4 m; L=11 m