OPTIPRO Most na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr P 1259R w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr P 1259R na odcinku od km 0+677,45 do km 0+930,25
z budową nowego obiektu mostowego na rzece Wisłok, przebudową/rozbudową dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól, przebudową/rozbudową systemu odwodnienia, budową infrastruktury technicznej związanej z drogami i mostem, umocnieniem brzegów rzeki Wisłok w rejonie mostu w m. Gniewczyna Łańcucka, Gm. Tryńcza w ramach zadania „budowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej
nr P1259R Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko w miejscowości Gniewczyna Łańcucka”

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w formule buduj przez głównego Wykonawcę firmę Sarinż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cyprysowa 47, 02-265 Warszawa na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Zarządem Dróg w Przeworsku.

Dokumentacja projektowa została opracowana w terminie: 01.10.2022r. – 28.02.2023r.
Wartość zaprojektowanych robót budowlanych wynosiła około 10 mln zł brutto.

Biuro projektowe Optipro opracowało Projekt Wykonawczy Zamienny  w zakresie branży mostowej. Most jest zlokalizowany w miejscowości Gniewczyna Łańcucka w ciągu drogi powiatowej nr P 1259R.

W ramach przebudowy zaprojektowano most żelbetowy, którego rozpiętość dobrano tak, aby spełniała wymagania minimalnego światła wg ww. Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami)”.

Ustrój niosący stanowi trójprzęsłowa konstrukcja o schemacie belki ciągłej. Konstrukcję ustroju nośnego stanowią strunobetonowe belki typu T zespolone z żelbetową płytą pomostu o wysokości min. 24 cm. Model obliczeniowy wykonany został w programie bazującym na metodzie elementów skończonych (Sofistik). Płytę pomostu, poprzecznice oraz podpory zamodelowano za pomocą elementów płytowych. Elementom tym przypisano różną grubość oraz sztywność w przekroju poprzecznym. Uwzględniono ewentualne zarysowanie betonu w strefach węzłowych. Belki typu T oraz pale fundamentowe odzwierciedlono za pomocą elementów prętowych. Współpracę pali z podłożem uwzględniono wykorzystując metodę uogólnioną.
Do przeprowadzenia analizy statycznej i wymiarowania poszczególnych elementów konstrukcji wykorzystano następujące oprogramowanie:
• program MES (wykonano: model konstrukcji, obliczenia statyczne i dobór zbrojenia);
• program AutoCAD (wykonano: rysunki obiektów);
• SMath Studio (wykonano: projekt adaptacji belki strunobetonowej)
• GEO 5 (wykonano: obliczenia stateczności przyczółków, dobór zbrojenia)
• programy pakietu Microsoft Office: Excel, World (wykonano: zestawienia i opisy).

Projektowany obiekt posiada następujące parametry techniczne:
 • charakter obiektu: trwały/stały,
 • klasa obciążenia: klasa „B” wg PN-85/S-10030
 • klasa MLC pojazdy kołowe:
  • ruch jednokierunkowy: MLC 150
  • ruch dwukierunkowy: MLC 100
 • klasa MLC pojazdy gąsienicowe:
  • ruch jednokierunkowy: MLC 120
  • ruch dwukierunkowy: MLC 80
 • schemat statyczny: trójprzęsłowa belka ciągła,
 • rozpiętość teoretyczna przęseł: 28,45 m, 29,10 m, 15,75 m,
 • długość całkowita: 74,25 m,
 • szerokość całkowita: 10,30 m,
 • szerokości użytkowe:                       
  • jezdnia: 6,00m (2×3,00m),
  • opaska bezp.: 2×0,50m,
  • chodnik: 2,00 m,
  • barieroporecz z gzymsem: 2×0,80m,
 • spadek podłużny: 0,76% jednostronny,
 • spadki poprzeczne: 2% (jezdnia), 3% (chodnik), 4% (wąska kapa)
 • kąt skosu obiektu: 82º,
 • ustrój nośny przęsła: belki typu T zespolone z płytą pomostu,
 • podpory: przyczółki masywne żelbetowe,
 • posadowienie: pośrednie na palach prefabrykowanych