OPTIPRO Most na rzece Mleczka w ciągu drogi gminnej 110811R w miejscowości Gorliczyna

Rozbudowa drogi gminnej nr 110811R wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych  w ramach zadani inwestycyjnego „Przebudowa mostu na rzece Mleczka w ciągu drogi gminnej 110811R w km 1+148 w miejscowości Gorliczyna

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w formule zaprojektuj i buduj przez głównego Wykonawcę firmę Sarinż Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cyprysowa 47, 02-265 Warszawa oraz firmę OPTIPRO Sp. z o.o. ul. Miłocińska 1, 35-232 Rzeszów, na podstawie umowy nr 190/2021/ROIX z dnia 08.12.2021r. zawartej z Gminą Przeworsk.

Dokumentacja projektowa została opracowana w terminie: 01.04.2022r. – 20.07.2023r.
Wartość zaprojektowanych robót budowlanych wynosiła około 3,3 mln zł brutto.

Wykonawca opracował kompleksową dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt stałej organizacji ruchu),  w raz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji,  w zakresie:
1. Branża drogowa:
 • Klasa drogi: D,
 • Nośność: 100 kN/oś,
 • Kategoria ruchu: KR2,
 • Szerokość jezdni: 6,0m,
 • Szerokość chodnika: 2,0m,
 • Łączna długość zaprojektowanego odcinka drogi: 0,118km.
2. Branża mostowa:
 • Klasa obciążenia: klasa „II” wg PN-EN 1991-2007 Eurokod1,
 • Schemat statyczny: ramownicowy, jednonawowy,
 • Rodzaj konstrukcji: monolityczna żelbetowa / prefabrykowane belki sprężone,
 • Rozpiętość teoretyczna przęsła mostu: 30,00m,
 • Długość całkowita mostu: 31,20m,
 • Szerokość całkowita mostu: 9,70m,
 • Kąt skosu obiektu: 90º,
 • posadowienie: głębokie (pale CFA),
 • Przeszkoda: rzeka Mleczka.
3. Branża sanitarna:
 • Odwodnienie drogi i przepustu – kanalizacja deszczowa,
 • Wyloty odwodnienia do rzeki,
 • Przebudowa sieci wodociągowych,
 • Przebudowa sieci gazowych.
4. Branża telekomunikacyjna (teletechniczna):
 • Budowa kanału technologicznego
5. Pozostałe elementy opracowanych części zamówienia obejmowały:
 • Mapa do celów projektowych,
 • Karta informacyjna wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
 • Zgłoszenie robót zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • Operat wodno-prawny wraz z decyzją o pozwoleniu wodno-prawnym,
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska, wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej,
 • Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,
 • Projekty podziałów nieruchomości,
 • Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.